Recylking

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm., z 2015r., poz. 87, 122) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Hajnówka za 2016 do pobrania w pliku PDF

Recykling

Deklaracje należy składać w ciągu 14 dni od:
- zamieszkanie na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- chwili powstania na danej nieruchomości odpadów,
- chwili zmiany ilości osób zamieszkałych,
- zmiany wysokości ustalonych stawek.