Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dubinach, Nauczyciele i cała społeczność szkolna wyraża słowa uznania i podziękowania na ręce Rady Rodziców, która nie szczędząc swego czasu aktywnie uczestniczy w życiu szkoły.

  To dzięki Wam Drodzy Rodzice, że uiszczacie  na konto Rady wpłaty oraz sukcesywnie pozyskujecie sponsorów nasza placówka może dodatkowo wzbogacić się  i unowocześnić swe wyposażenie. W ostatnich trzech latach  mogły się o tym przekonać dzieci z przedszkola, w którym pojawił się piękny, kolorowy dywan, rolety w oknach dachowych, projektor.  Salę lekcyjną klasy III doposażono w dwa nowe regały, a na szkolnej auli zawisł nowy telewizor, który w połączeniu z X-boksem uatrakcyjnia dzieciom zajęcia świetlicowe.

  Dzięki wielu inicjatywom, których jesteście Państwo pomysłodawcami podjęliśmy wiele wspólnych działań. Przykładem tego była wiosna 2018r.  kiedy to zorganizowano Akcję ukwiecania szkoły, zakupiono maszynę do waty cukrowej, którą wykorzystujemy przy szkolnych imprezach plenerowych jak i okolicznościowych, np.: Piknik Rodzinny, Dzień Dziecka, Dni otwarte, itp.

  Słowa uznania dorosłych pracowników są niczym w porównaniu z radością w oczach dzieci.                          

 

I za to dziękujemy Wam serdecznie!

 

 

Dnia 25.03.2019r. w SP Orzeszkowo odbyło się podsumowanie konkursu poetyckiego "Tu wszędzie jest moja ojczyzna". Dwie uczennice ze szkoły w Nowokorninie odniosły spory sukces. Natalia Lewczuk zajęła drugie miejsce, a Natalia Siemieniuk otrzymała wyróżnienie. Po wręczeniu nagród przyszedł czas na słodki poczęstunek oraz wspólne czytanie wierszy.

Dnia 21.03.2019r. w SP Nowokornino odbył się I Dzień Wiosny. Uczniowie oraz nauczyciele założyli symbolicznie zielone elementy w ubiorze. Przygotowane zostały zabawy i gry dla najmłodszych, a także podchody dla uczniów starszych. Po zabawach przyszedł czas na ognisko oraz spalenie Marzanny. Rozstrzygnięty został również konkurs na najpiękniejszy plakat dotyczący nadchodzącej wiosny. Na koniec w sali komputerowej uczniowie oglądali wybrany przez siebie film.

Informacja

 

W dniu 23.03.2019 roku w świetlicy wiejskiej w Starym Berezowie

o godzinie 9.00 odbędzie się szkolenie z zakresu Stosowania Ochrony Roślin.

 

Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu

– zapisy prowadzi Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Hajnówce.

 

Wstęp wolny.

 

 

Wójt Gminy Hajnówka

Warszawa, 15 marca 2019 r.

 

Szanowni Państwo,

Wójtowie, Burmistrzowie,

Prezydenci Miast,

Starostowie Powiatów,

Marszałkowie Województw,

 

samorządy są kluczowym partnerem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Edukacja i bezpieczeństwo dzieci w całym procesie kształcenia to nasza odpowiedzialność. Wspólnym celem jest także poprawa warunków pracy oraz zwiększenie wynagrodzeń pracowników oświaty, w tym pracowników niepedagogicznych, którzy są pracownikami samorządów. Razem musimy opracować strategię zmiany systemu płac nauczycieli. W obecnym kształcie jest on nieczytelny i niesprawiedliwy dla wielu pedagogów. Takie zobowiązanie podjęłam już w „Deklaracji na rzecz edukacji przyszłości”.

Poprawa wynagrodzeń nauczycieli to jeden z priorytetów działań Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zamrożenie ich pensji w latach 2012-2016 spowodowało istotne pogorszenie sytuacji finansowej tej grupy zawodowej. Dlatego też w 2017 r., po raz pierwszy od 5 lat, dokonaliśmy waloryzacji wynagrodzeń pedagogów, a od kwietnia 2018 r. rozpoczęliśmy sukcesywne wdrażanie rządowego planu podniesienia pensji nauczycieli. Na ten cel przekazaliśmy zwiększone środki w subwencji oświatowej. Odpowiadając na postulaty strony związkowej, przyspieszyliśmy również wdrażanie kolejnej transzy podwyżek. Od września 2019 r. wynagrodzenia pedagogów wzrosną o kolejne 5 proc. Już dziś zapewniam Państwa, że odpowiednie środki na podwyżki zostaną przekazane samorządom.

W krótkim czasie nie da się nadrobić zaniedbań, jakie powstały na przestrzeni lat, ale podejmujemy konsekwentne i przemyślane działania nakierowane na poprawę statusu materialnego nauczycieli. Od 1 września 2019 r., a nie od stycznia 2020 r. pensja nauczycieli będzie wyższa o 16,1 proc. w stosunku do obowiązującej jeszcze 31 marca 2018 r. Oznacza to, że w okresie tym wynagrodzenie zasadnicze wzrośnie o 371 zł dla nauczyciela stażysty, o 381 zł dla kontraktowego, o 432 zł dla mianowanego i 508 zł dla dyplomowanego.

Oprócz podwyżek zaproponowaliśmy inne, korzystne finansowo rozwiązania, które wpłyną na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli. Są to m.in. dodatki za wyróżniającą pracę. Będą one przyznawane od 2020 r. Staraliśmy się wypracować ze związkami kompromisowe rozwiązania i spotkać się w pół drogi z naszymi propozycjami.

Odpowiadając na postulaty rodziców oraz dyrektorów szkół, podjęliśmy prace nad przygotowaniem rozwiązań, które usprawniają organizację egzaminów. Nowa propozycja zakłada, że w skład zespołu egzaminacyjnego oraz zespołów nadzorujących będą mogli być powoływani nauczyciele spoza danej szkoły. Uelastycznienie przepisów daje dyrektorom dodatkowe możliwości przy organizacji egzaminów: ósmoklasisty, gimnazjalnego oraz maturalnego, które odbędą się w kwietniu i maju br. Wierzymy, że przebiegną one bez zakłóceń, w spokojnej i przyjaznej atmosferze. 

Warto przypomnieć, że wyniki z egzaminu są uwzględnianie przy rekrutacji na dalszy etap kształcenia, zaś samo przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego to niezbędny warunek ukończenia szkoły.

Jednocześnie, doceniając ogromną rolę samorządów, pragnę przekazać Państwu „Deklarację na rzecz edukacji przyszłości”. Jest to dokument podsumowujący pewien etap zmian, których celem jest poprawa jakości systemu oświaty. „Deklaracja na rzecz edukacji przyszłości” to również zaproszenie dla wszystkich interesariuszy do dalszej pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Powstała, by podjąć wspólne działania nad szeregiem wyzwań, jakie dotyczą systemu edukacji, a także podniesieniem jakości nauczania. Nie da się tych zmian przeprowadzić bez zaangażowania samorządów.

Serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę przy wprowadzaniu nowych rozwiązań. Przekazuję wyrazy uznania za ogromną troskę, z jaką wypełniają Państwo swoje zadania oświatowe.

Z wyrazami szacunku

Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

 

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej do samorządowców

https://www.gov.pl/web/edukacja/list-men-samorzady