Dubiny, dn. 27.08.2019r.

SP.081.7.2.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na zakup i dostawę komputera przenośnego- typu laptop i urządzenia wielofunkcyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dubinach.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. (art. 4 pkt 8 w/w ustawy).

Postepowanie prowadzone jest w ramach realizacji projektu „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej III „Kompetencje i kwalifikacje” Działania 3.1 „Kształcenie i edukacja” Poddziałania 3.1.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020

 1. Tryb udzielenia zamówienia:
 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w  „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu           Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w formie Zapytania ofertowego.
 1. Zapytanie ofertowe podlega upublicznieniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Hajnówka: http://www.gmina-hajnowka.pl,  stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Duninach: https://zsdubiny.edupage.org,

 

 1. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa w Dubinach

Ul. Główna 1b

17-200 Hajnówka

woj. podlaskie

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa komputera przenośnego typu- laptop i urządzenia wielofunkcyjnego do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dubinach w ramach realizacji projektu „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka” współfinansowanego przez

Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:

- 30213100-6 - komputery przenośne

- 48000000-8 - pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

- 30120000 - urządzenia fotokopiujące i do druku offsetowego

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek

dotyczący:

 1. 1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, która umożliwia realizację zamówienia.
 • Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz podatku dochodowego i VAT-u.
 • Spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz podatku dochodowego i VAT-u, którego           wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 • Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca spełnia warunek poprzez analizę oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.
 • Zamawiający, przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, może wezwać Wykonawcę do przedłożenia dokumentów (np. zaświadczenia z ZUS, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego)    potwierdzających spełnienie w/w warunku.
 1. Kryteria oceny oferty i sposób ich oceny oraz opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium oceny oferty
 1. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

1) Cena – waga maksymalnie 95 punktów

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie w kwocie brutto.

Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji (wykonania) zamówienia.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin : Co) x 95

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, Co – cena badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 95.

2) Okres realizacji (Ok) – waga maksymalnie 5 punktów

Punkty przyznawane za kryterium okres realizacji będą liczone w następujący sposób:

Ok – do 10 dni = 5 punktów

Ok – od 11 dni do 15 dni = 3 punktów

Ok – do 16 dni do 20 dni = 1 punktów

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium okres realizacji wynosi

 1. Okres realizacji zamówienia nie dłuższym niż 20 dni roboczych od dnia podpisania Umowy.

Za dni robocze uznawany jest każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej:

Ostateczną liczbę punktów (P) dla każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych ofercie w każdym z w/w kryteriów:

P = C + Ok.

Wyniki obliczeń dokonywane w toku oceny ofert podawane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

 

 1. Termin, sposób i miejsce złożenia oferty:
 1. Dopuszcza się składanie ofert w formie:

 

 1. drogą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tematem wiadomości: „Dostawa laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego do oddziału przedszkolnego”;
 2. osobiście w siedzibie Zamawiającego- Szkoła Podstawowa w Dubinach, ul. Główna 1b, w kopercie z dopiskiem „Dostawa laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego do oddziału przedszkolnego”;
 3. pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego, z dopiskiem „Dostawa laptopa i urządzenia wielofunkcyjnego do oddziału przedszkolnego”, przy czym Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty, które zostaną dostarczone niewłaściwie np. dostarczone w sposób pośredni lub częściowy (awizo), przez paczkomaty lub adresy sąsiednie.;
 1. Ofertę należy złożyć (osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub droga e-mail) w terminie do  Dnia 02.09.2019 r. do godz. 10.00. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po      wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane.
 1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 02. 09. 2019r, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Szkoły Podstawowej w Dubinach, ul. Głowna 1b oraz przesłana wszystkim oferentom za pomocą poczty elektronicznej na wskazane w ofertach adresy.

 

VII. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia:

          Zamówienie należy zrealizować w terminie określonym w ofercie, z tym, że termin realizacji nie może być dłuższy niż 20 dni od daty zawarcia umowy.

 

 1. Okres gwarancji:

    Minimalny okres gwarancji został określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego i wynosi min. 2 lata. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez wszystkie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

 1. Warunki płatności:

    Przelew do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.

 1. Zakres przedmiotu zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia, dotyczącym danej części zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego

VIII. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, w przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do formularza ofertowego Oświadczenie w zakresie braku w/w powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 1. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.
 1. Wzór umowy stanowi Złącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający dopuści zmianę umowy z następujących powodów:

    1) okoliczności siły wyższej;

    2) zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;

    3) otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowe zamówienie zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których        wykonania Zamawiający zostanie zobowiązany.

 1. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych, o ile Zamawiający przewiduje.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 1. Sposób przygotowania oferty

 

 1. Ofertę należy przygotować w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych  w innym języku Wykonawca składa je wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Oferta powinna spełniać wszystkie wymagania wymienione w Zapytaniu ofertowym.
 3. Ofertę należy przygotować na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do  niniejszego Zapytania ofertowego wraz z wypełnionym kosztorysem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego, a także dołączyć pozostałe dokumenty wymienione w pkt 8.
 4. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 5. Jeżeli oferta składana będzie przez Dostawcę w postaci elektronicznej, z uwagi na konieczność opatrzenia jej niezbędnymi podpisami i pieczęciami, musi zostać złożona w postaci skanu/skanów poszczególnych dokumentów wchodzących w jej skład. Dokumenty powinny być załączone w formacie PDF – czytelny skan
 6. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, oświadczenia oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i przepisami prawa.
 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób  i parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą Formularz ofertowy.
 9. Do Formularza ofertowego należy załączyć:

 

 1. Kosztorys przedmiotu zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik do Formularza ofertowego
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3)
 3. Zaakceptowany (zaparafowany na każdej ze stron) wzór umowy (Załącznik nr 4)
 4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Załącznik nr 5).

 

XII. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia

Dodatkowych informacji formalnych oraz merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Dyrektor Szkoły Alina Ginszt, Kontakt tel.:85 682463; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

XIII. Informacje dodatkowe

 1. W przypadku otrzymania od Wykonawcy niekompletnej oferty, braki formalne za wyjątkiem druku „Formularz ofertowy”, podlegają jednokrotnemu uzupełnieniu na wezwanie    Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie. Jednocześnie Zamawiający zastrzega  sobie prawo niewzywania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących bądź wadliwie złożonych  dokumentów, jeżeli z przebiegu postępowania będzie wynikać, że pomimo uzupełnienia  dokumentów nie ma możliwości wyboru oferty tego Wykonawcy jako  najkorzystniejszej lub w  przypadku gdy Zamawiający zamierza unieważnić postępowanie.  
 1. Zamawiający nie przewiduje środków odwoławczych dla uczestników zamówienia od  rozstrzygnięć Zamawiającego podejmowanych w ramach niniejszego postępowania.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania Zapytania ofertowego przed terminem  jego zakończenia bez podawania przyczyny. O sytuacji takiej niezwłocznie poinformuje      Oferentów, którzy już zgłosili swoje oferty

 

Załączniki do Zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór Formularza ofertowego

Załącznik do Formularza ofertowego – Kosztorys przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Wzór Oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna (ochrona danych osobowych)

 

Zapytanie ofertowe

 

Dyrektor Szkoły

Podstawowej w Dubinach

Alina Ginszt