Dubiny, dn. 31.07.2019r.

SP.081.1.2.2019

                                                                                               

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na dostawę mebli, wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dubinach.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. (art. 4 pkt 8 w/w ustawy).

Postępowanie  prowadzone jest w ramach realizacji projektu „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej III „Kompetencje i kwalifikacje” Działania 3.1 „Kształcenie i edukacja” Poddziałania 3.1.1 „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata  2014-2020.

I. Tryb udzielenia zamówienia:

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” w formie Zapytania ofertowego.
 1. Zapytanie ofertowe podlega upublicznieniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Hajnówka: http://www.gmina-hajnowka.pl,  stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Duninach: https://zsdubiny.edupage.org

 

II. Zamawiający:

Szkoła Podstawowa w Dubinach

ul. Główna 1b

17-200 Hajnówka

woj. podlaskie

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dubinach w ramach realizacji projektu „Poprawa warunków edukacji przedszkolnej w gminie Hajnówka” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
 1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień:
 • 39161000-8 – Meble przedszkolne
 • 39162100-6 – Pomoce dydaktyczne,
 • 39150000-8 - różne meble i wyposażenie,
 • 37000000-8 - Instrumenty muzyczne, artykuły sportowe, gry, zabawki.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący:

 1. 1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, która umożliwia realizację zamówienia.
 • Warunek uznaje się za spełniony, jeżeli Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na            ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz podatku dochodowego i VAT-u.
 • Spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne oraz podatku dochodowego i VAT-u, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 • Zamawiający dokona oceny, czy Wykonawca spełnia warunek poprzez analizę oświadczenia złożonego przez Wykonawcę.
 • Zamawiający, przed podpisaniem umowy z Wykonawcą, może wezwać Wykonawcę do przedłożenia dokumentów (np. zaświadczenia z ZUS, zaświadczenia z Urzędu Skarbowego) potwierdzających spełnienie w/w warunku.

 

V. Kryteria oceny oferty i sposób ich oceny oraz opis sposobu przyznawania punktacji za

spełnienie kryterium oceny oferty

 1. Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

1) Cena – waga maksymalnie 95 punktów

Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie w kwocie brutto.

Cena podana w ofercie powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Cena nie ulegnie zmianie przez okres realizacji (wykonania) zamówienia.

Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:

C = (Cmin : Co) x 95

gdzie:

C – liczba punktów przyznana danej ofercie,

Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert, Co – cena badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 95.

2) Okres realizacji (Ok) – waga maksymalnie 5 punktów

Punkty przyznawane za kryterium okres realizacji będą liczone w następujący sposób:

Ok – do 10 dni = 5 punktów

Ok – od 11 dni do 20 dni = 3 punktów

Ok – do 21 dni do 30 dni = 1 punktów

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium okres realizacji wynosi

 1. Maksymalny okres realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni.

 

 1. Wybór oferty najkorzystniejszej:

Ostateczną liczbę punktów (P) dla każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych ofercie w każdym z w/w kryteriów:

P = C + Ok.

Wyniki obliczeń dokonywane w toku oceny ofert podawane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P) zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

 

VI. Termin, sposób i miejsce złożenia oferty:

     1. Dopuszcza się składanie ofert w formie:

 1.  drogą elektroniczną (skan podpisanych dokumentów) na adres e-mail Zamawiającego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tematem wiadomości: „Dostawa mebli, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego”;
 2. osobiście w siedzibie Zamawiającego- Szkoła Podstawowa w Dubinach, ul. Główna 1b, w kopercie z dopiskiem „Dostawa mebli, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego”;
 3. pocztą lub kurierem na adres Zamawiającego, z dopiskiem „Dostawa mebli, wyposażenia i pomocy dydaktycznych do oddziału przedszkolnego”, przy czym Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty, które zostaną dostarczone niewłaściwie np. dostarczone w sposób pośredni lub częściowy (awizo), przez paczkomaty lub adresy sąsiednie.;
 1. Ofertę należy złożyć (osobiście, pocztą tradycyjną, kurierem lub droga e-mail) w terminie do dnia 12.08.2019 r. do godz. 10.00. Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania nie będą rozpatrywane.
 1. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 12. 08. 2019r, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Szkoły Podstawowej w Dubinach, ul. Głowna 1b oraz przesłana wszystkim oferentom za pomocą poczty elektronicznej na wskazane w ofertach adresy.

 

VII. Wymagania związane z wykonaniem zamówienia:

 1. Termin realizacji zamówienia:

          Zamówienie należy zrealizować w terminie określonym w ofercie, z tym, że termin realizacji nie może być dłuższy niż 30 dni od daty zawarcia umowy.

 

 1. Okres gwarancji:

    Minimalny okres gwarancji został określony w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego i wynosi 2 lata. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania przez wszystkie strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.

 1. Warunki płatności: Przelew do 30 dni od dnia wykonania przedmiotu zamówienia i wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego.
 1. Zakres przedmiotu zamówienia musi być zgodny z Opisem przedmiotu zamówienia,dotyczącym danej części zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego

 

VIII. Informacja na temat zakazu powiązań osobowych lub kapitałowych, w przypadku beneficjenta, który jest zamawiającym w rozumieniu Pzp

Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do formularza ofertowego Oświadczenie w zakresie braku w/w powiązań, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego.

 

IX. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, o ile przewiduje się możliwość zmiany takiej umowy.

 1. Wzór umowy stanowi Złącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego.
 2. Zamawiający dopuści zmianę umowy z następujących powodów:
 1. okoliczności siły wyższej;
 2. zmian powszechnie obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
 3. otrzymania decyzji jednostki finansującej przedmiotowe zamówienie zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji, czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których wykonania Zamawiający zostanie zobowiązany.

 

X. Informacja o możliwości składania ofert częściowych, o ile Zamawiający taką możliwość przewiduje

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na:

 1. Część I. Dostawa mebli i wyposażenia.
 2. Część II Dostawa zabawek i pomocy dydaktycznych zgodnie

 

XI. Informacja o możliwości składania ofert wariantowych, o ile Zamawiający przewiduje.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

 

XII. Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę należy przygotować w języku polskim. W przypadku dokumentów sporządzonych w innym języku Wykonawca składa je wraz z tłumaczeniem na język polski.
 2. Oferta powinna spełniać wszystkie wymagania wymienione w Zapytaniu ofertowym.
 3. Ofertę należy przygotować na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz z wypełnionym kosztorysem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do Formularza ofertowego, a także dołączyć pozostałe dokumenty wymienione w pkt 8.
 4. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 5. Jeżeli oferta składana będzie przez Dostawcę w postaci elektronicznej, z uwagi na konieczność opatrzenia jej niezbędnymi podpisami i pieczęciami, musi zostać złożona w postaci skanu/skanów poszczególnych dokumentów wchodzących w jej skład.    Dokumenty powinny być załączone w formacie PDF – czytelny skan.
 6. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
 7. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, oświadczenia oraz inne dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i przepisami prawa.
 8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób  i parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisującą Formularz ofertowy.
 1. Do Formularza ofertowego należy załączyć:

 

 1. Kosztorys przedmiotu zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik do Formularza ofertowego
 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (Załącznik nr 3)
 3. Zaakceptowany (zaparafowany na każdej ze stron) wzór umowy (Załącznik nr 4)
 4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (Załącznik nr 5).

 

XIII. Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia

Dodatkowych informacji formalnych oraz merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Dyrektor Szkoły Alina Ginszt,  Kontakt tel.:85 6824631;  mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

XIV. Informacje dodatkowe

 1. W przypadku otrzymania od Wykonawcy niekompletnej oferty, braki formalne za wyjątkiem druku „Formularz ofertowy”, podlegają jednokrotnemu uzupełnieniu na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo niewzywania Wykonawcy do uzupełnienia brakujących bądź wadliwie złożonych dokumentów, jeżeli z przebiegu postępowania będzie wynikać, że pomimo uzupełnienia dokumentów nie ma możliwości wyboru oferty tego Wykonawcy jako najkorzystniejszej lub w przypadku gdy Zamawiający zamierza unieważnić postępowanie.
 1. Zamawiający nie przewiduje środków odwoławczych dla uczestników zamówienia od rozstrzygnięć Zamawiającego podejmowanych w ramach niniejszego postępowania.
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania Zapytania ofertowego przed terminem jego zakończenia bez podawania przyczyny. O sytuacji takiej niezwłocznie poinformuje Oferentów, którzy już zgłosili swoje oferty.

 

Załączniki do Zapytania ofertowego:

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 – Wzór Formularza ofertowego

Załącznik do Formularza ofertowego – Kosztorys przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór Oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Załącznik nr 4 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Wzór Oświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna (ochrona danych osobowych)

 

Zapytanie ofertowe

 

Dyrektor Szkoły

Podstawowej w Dubinach

Alina Ginszt