Deklaracje należy składać w ciągu 14 dni od:
- zamieszkanie na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- chwili powstania na danej nieruchomości odpadów,
- chwili zmiany ilości osób zamieszkałych,
- zmiany wysokości ustalonych stawek.

PRZEWODNIK
zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Harmonogram odbioru odpadów z nieruchomości położonych na terenie gminy hajnówka na okres od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r.

Wysokości stawek za odpady komunalne

DEKLARACJA

Deklarację składa się w Urzędzie Gminy Hajnówka ul.Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka

Deklaracje należy składać w ciągu 14 dni od:
- zamieszkanie na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,
- chwili powstania na danej nieruchomości odpadów,
- chwili zmiany ilości osób zamieszkałych,
- zmiany wysokości ustalonych stawek.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości deklaruje, że na terenie nieruchomości, której dotyczy deklaracja nie jest prowadzone żadne gospodarstwo domowe, składa dodatkowo oświadczenie potwierdzające ten stan.

Tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
- format elektroniczny deklaracji określony jest w formacie danych PDF
- deklaracja jest przesyłana z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej,
zwanej dalej „ePUAP”, za pomocą protokołu komunikacyjnego sieci WWW (HTTP) szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL),

deklaracja jest opatrywana:
 - bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.)
,

Instrukcja przekazania deklaracji za pomocą ePUAP:

- pobrać formularz dzeklaracji, wypelnic go i zapisać
- przejść klikając w link do platformy ePUAP, wybrać przycisk "Przejdz do formularza"
- następnie klikając w  wczytać wypełnioną wcześniej i zapisaną deklarację
- następnie w dole strony klikamy "Zapisz i przejdz dalej"
- podpisujemy deklarację bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikat albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
- klikamy "Dalej" i  "Wyślij"