Typowe w okresie  świątecznym jest śpiewanie kolęd. Piękna tradycja, którą Wójt Gminy Hajnówka Lucyna Smoktunowicz kultywuje corocznie. Również w tym roku dołączyła do tej niesamowitej inicjatywy Mirosława Gawryluk Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce.

21 stycznia 2020 roku o godzinie 14.00 mieszkańcy sołectwa Dubicze Osoczne w licznym gronie przybyli do Klubu Integracji Społecznej na wspólne kolędowanie, tym samym na wysłuchanie kolęd Zespołu Czyżowianie oraz Zespołu Lotos z Dubin.

Na spotkanie przybyli również:

  • Wiktor Grygoruk Radny Gminy Hajnówka,
  • Alina Ginszt Dyrektor SP w Dubinach,
  • sołtys wsi Dubicze Osoczne Barbara Golonko.

Podczas dwugodzinnego spotkania zespoły wykonywały naprzemiennie tradycyjne kolędy również w nowych aranżacjach. Także mieszkańcy wsi dołączyli się  do wspólnego kolędowania śpiewając wraz z grupami muzycznymi.

 

Projekt „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej mleczarni na Klub Integracji Społecznej wraz z rozbudową i przebudową” został objęty pomocą Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 oraz budżetu Państwa. Celem przyświecającym realizacji projektu jest wzrost jakości życia mieszkańców gminy Hajnówka, w tym grup defaworyzowanych, poprzez podniesienie jakości i zwiększenie dostępności do infrastruktury społecznej służącej realizacji celów dotyczących włączenia społecznego i walki z ubóstwem – Klubu Integracji Społecznej”. Wartość projektu wyniosła 447 932,75 zł przy dofinansowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wymiarze 316 171,58 zł i środkach budżetu Państwa w wysokości 37 196,58 zł. W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące efekty: - liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt., - liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt., - liczba przebudowanych obiektów, w których realizowane są usługi aktywności społeczno – zawodowej – 1 szt.

 EFRR 650